London, VB - 5. septembar, 2011 - Vlade širom svijeta bi trebala odgovoriti na novo UN-ovo izvješće u kojem stoji da je opsada Pojasa Gaze "legalna i odgovarajuća" tako što će slijediti Tursku i nametnuti sankcije državi Izrael, rekli su iz Europske kampanje za prekid opsade Gaze (ECESG).

Glavna skupina koja se sastoji od 34 organizacije za ljudska prava izdala je poziv nakon objavljivanja dokumenta koji se zove "Palmer Report" (Izvješće Palmer), kojeg su zahtjevale Ujedinjene Nacije da bi istražile napad Izraela na flotilu koji se desio 2010, koja je plovila u međunarodnim vodama da slomi opsadu Gaze - u kojem je ubijeno 9 civilnih putnika. Autori izvješća su objavili da je način na koji je Izrael upao u brodove bio "pretjeran i nerazuman", ali su onda otišli iznad svog mandata da bi dali podršku petogodišnjoj blokadi. Blokada je uništila ekonomiju enklave zabranom svih izvoza; ozbiljno ograničavajući uvoz bitnih zaliha kao što su cement i drugi građevinski materijali; ograničavajući promet unutra i van zbog čega je to poznato kao "najveći otvoreni zatvor na svijetu."

Ahmet Davutoğlu, ministar vanjskih poslova Republike Turske, osudio je izvješće Palmer, i 2. septembra je objavio da će vlada prekinuti svoje diplomatske odnose sa Izraelom, prekinuti cijelu vojnu suradnju, poduzeti sve potrebne mjere da bi se osigurala slobodna plovidba na Istočnom Mediteranu i raditi na tome da se blokada Gaze dovede ispred Međunarodnog suda pravde.

"Zaključci Palmer komisije u vezi blokade Gaze ne idu u prilog UN-ovom mandatu za zaštitu života civila, i međunarodnim konvencijama koje zabranjuju kolektivno kažnjavanje," rekao je Ramy Abdu, glasnogovornik za ECESG (Europska kampanja za prekid opsade Gaze), koja je bila među sponzorima flotile. "Međunarodni aktivisti za pravdu će nastaviti organizirati flotile sa misijom da slomiju opsadu Gaze, i mi pozdravljamo obećanje Turske da će osigurati slobodnu plovidbu u Istočnom Mediteranu. Vrijeme je i za druge vlade da se pridruže Turskoj u aktivnom suprostavljanju Izraelskom nepodnošljivom kršenju međunarodnog zakon."

Europska kampanja za prekid opsade Gaze (ECESG) je krovna skupina koja se sastoji od 34 europske humanitarne organizacije i organizacije za ljudska prva koje zajedno rade vršeći pritisak na međunarodnu zajedniu i Izrael da prekinu opsadu civilne populacije Gaze od 1.6 miliona.

ECESG condemns UN report on Gaza Freedom Flotilla
London, UK – Sept. 5, 2011 – Governments around the world should respond to the new UN report calling the blockade of the Gaza Strip “legal and appropriate” by following Turkey’s lead and imposing sanctions on the state of Israel, says the European Campaign to End the Siege of Gaza (ECESG).

The umbrella group of 34 human-rights organisations issued the call following the release of the document called the “Palmer Report,” which was commissioned by the United Nations to investigate Israel’s 2010 attack on a six-ship flotilla sailing in international waters to break the siege on Gaza – killing nine civilian passengers in the process. The report’s authors declared that that the way Israeli forces boarded the vessels was “excessive and unreasonable,” but then went beyond their mandate to give their support to the five-year blockade. The blockade has destroyed the enclave’s economy by prohibiting all exports; severely restricting import of vital supplies such as cement and other building materials; and limiting traffic in and out of what has become known as the “world’s largest open-air prison.”

Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, denounced the Palmer report, and declared on Sept. 2 that the government would downgrade its diplomatic relations with Israel, cease all military cooperation, take whatever measures it deems necessary to ensure freedom of navigation in the Eastern Mediterranean (on which it has the longest coastline) and work to bring the Gaza blockade before the International Court of Justice.

“The Palmer Commission’s conclusions on the Gaza blockade fly in the face of the United Nations’ mandate to protect civilian lives, and of international conventions prohibiting collective punishment,” says Ramy Abdu, spokesman for the ECESG, which was among the sponsors of the flotilla. “International activists for justice will continue to organize flotillas with a mission to break the siege on Gaza, and we welcome Turkey’s pledge to ensure freedom of navigation in the Eastern Mediterranean. It is time for other governments to join Turkey in actively opposing Israel’s flagrant violations of international law.”

The European Campaign to End the Siege on Gaza (ECESG) is an umbrella group of 34 European human rights and humanitarian organisations that work collectively to pressure the international community and Israel to end the siege on Gaza’s civilian population of 1.6 million.

(S.B.)

(VIDEO) Intervju predsjednice udurženja Solidarnost

Borba bosanske Zemire Gorinjac protiv stradanja u islamskoj geografiji. Šta je bilo motivirajuće, što je posebno utjecalo na moju...

VIDEO: Volonteri udruženja Solidarnost u...

U peridou od 24 do 30. oktobra volonteri udurženja Solidarnst bili su dio IHH tima u humanitarnoj misiji u Bangladešu. Tokom misije ,...

(VIDEO) Ceremonija otvaranja džamije porodice...

Projekat vrijedan 34 000 eura. Cijeli iznos donirala je pordica Alizzoti. Da im Uzvišeni Allah primi ovo hairli vakif, djelo....

Skromni glas protiv tišine i ravnodušnosti: Deset...

Trebalo nam je da dođemo do 10 godina rata da konačno uzmemo svjedočenja izbjeglica bez da ih nazivamo teroristima, javno i nenajavljeno...